Algemene voorwaarden voor de webwinkel van Vandaag anders eten.nl bij levering aan Consumenten
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Ondernemer: Vandaag anders eten.nl
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Vandaag anders eten.nl;
3.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Vandaag anders eten.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.    Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5.    Dag: kalenderdag;
6.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
7.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van Vandaag anders eten.nl
Vandaag anders eten.nl
Janna Prosé 
Aldlânsdyk 3 
9056 LK Koarnjum
tel: 06 22563553
E-mailadres: info@vandaaganderseten.nl
KvK-nummer: 64619923
BTW-identificatienummer:  NL855746762B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Vandaag anders 
        eten.nl en de Consument.
2.    Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze gemaakt zijn. Vandaag anders
         eten.nl wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de Consument van de hand indien de Consument bij aanvaarding van een aanbieding naar de eigen algemene voorwaarden zou hebben 
        verwezen.
3.    Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de tussen Vandaag anders eten.nl en Consument gesloten overeenkomsten kunnen door de Consument enkel met toestemming van Vandaag anders 
        eten.nl aan derden worden overgedragen.


Artikel 4 – Aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product te krijgen.  
3.    Vandaag anders eten.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod 
        binden Vandaag anders eten.nl dus niet.
4.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a.  de prijs inclusief 6% belasting;
b.  de eventuele kosten van aflevering;
c.   de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig   zijn;
d.   de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e.    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
5.   Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

Artikel 5 - Overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 
        voorwaarden.
2.    Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vandaag anders eten.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
        Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vandaag anders eten.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en 
        zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Vandaag anders eten.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    Vandaag anders eten.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang 
       zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vandaag anders eten.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij 
       gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
5.    Vandaag anders eten.nl zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden 
        opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
    a. het bezoekadres van de vestiging van Vandaag anders eten.nl waar de Consument met klachten terecht kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
    c. de informatie over bestaande service na aankoop;


Artikel 6 - Prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten  niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan Vandaag anders eten.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Vandaag anders eten.nl geen
         invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 7 - Levering en uitvoering
1.    Vandaag anders eten.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Vandaag anders eten.nl kenbaar heeft gemaakt.
3.   Vandaag anders eten.nl zal geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
       ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden  uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De 
       Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.    Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
5.    In geval van ontbinding conform lid 3 zal Vandaag anders eten.nl het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vandaag anders eten.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke
       en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen zal het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor 
       rekening van Vandaag anders eten.nl.
7.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Vandaag anders eten.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.   De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter  beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
9.   Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen 
       voor risico van de Consument nadat Vandaag anders eten.nl hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
10.  In geval van vakantie of onverwachte omstandigheden waardoor Vandaag anders eten.nl niet in staat is om aankopen via de site te monitoren/uit te voeren, worden geplaatste bestellingen na de 
         afwezigheidsperiode opgepakt en alsnog afgehandeld. In geval van Vakantie zal de duur en startdatum ervan op de homepage en bij Contact worden vermeld.

Artikel 8 – Herroepingrecht
1.    Vandaag anders eten.nl levert uitsluitend voedingswaren, hetgeen valt onder de categorie bederfelijke waren. Dit betekent voor de Cosument dat er op geen van de door Vandaag anders eten.nl 
        geleverde producten herroepingrecht bestaat om welke reden dan ook.
2.   Schade moet direct worden aangetoond bij ontvangst van de producten en onmiddelijk aan de vervoersfirma worden medegedeeld. Indien de situatie dit verreist kan Vandaag anders eten.nl u 
      verzoeken foto’s te nemen van de betreffende producten. Deze foto’s dienen binnen de 5 dagen na ontvangst va de producten aan Vandaag anders eten.nl te worden toegezonden. Tevens kan worden 
       verzocht tot retournering van de betreffende producten. Indien een klacht door Vandaag anders eten.nl gegrond wordt verklaard dan ontvangt de Consument een krediet bij een volgende aankoop dan 
        wel een tegoedbon.


Artikel 9 - Betaling
1.    Voor betaling door Consumenten maakt Vandaag anders eten.nl uitsluitend gebruik van het online betalingssysteem.
2.    Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
        heeft plaatsgevonden.
3.    De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vandaag anders eten.nl te melden.
4.    Facturen dienen door de Consument te worden voldaan uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur is aangegeven.
5.    De Consument is jegens Vandaag anders eten.nl van rechtswege in verzuim indien de betaling niet binnen de in art. 9 lid 1 vermelde termijn is ontvangen.
6.    Bij niet tijdige betaling wordt door Vandaag anders eten.nl Consument vanaf de vervaldatum tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van 1% per maand,
        waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend.
7.    Bij niet tijdige betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten van Vandaag anders eten.nl voor rekening van de Consument. 
8.    Verrekening door de Consument met de vordering van Vandaag anders eten.nl is niet toegestaan.

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding
1.    Vandaag anders eten.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a.  De Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b.  Na het sluiten van de overeenkomst Vandaag anders eten.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede
      grond bestaat te vrezen dat de Consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c.  De Consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2.    Voorts is Vandaag anders eten.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar 
       maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 
       overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vandaag anders eten.nl op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Vandaag anders eten.nl de nakoming van de verplichtingen
        opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.    Vandaag anders eten.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Consument over, nadat Consument al hetgeen Consument ter zake van enige overeenkomst met Vandaag anders eten.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De Consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12 - Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor door Vandaag anders eten.nl geleverde producten geldt dat zij voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Vandaag anders 
     eten.nl de Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
3. Vandaag anders eten.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Vandaag anders
      eten.nl. Vandaag anders eten.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4. Indien Vandaag anders eten.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met 
     betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Vandaag anders eten.nl verzekering hieromtrent wordt vergoed.
5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vandaag anders eten.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder 
     kennisgeving door te voeren.
6. De Consument is gehouden Vandaag anders eten.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Vandaag anders eten.nl mochten doen gelden,
     voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Consument dienen te komen.
7. Het is mogelijk dat Vandaag anders eten.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter 
     informatief. Vandaag anders eten.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 13 - Overmacht
1 In geval van overmacht is Vandaag anders eten.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die 
    omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en 
    het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte 
    communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom en Copyright
1. De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot
    de internetsite berusten bij Vandaag anders eten.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis 
     rechten op databanken , of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is de Consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld 
     verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vandaag anders eten.nl, haar toeleveranciers of andere  rechthebbenden.   

Artikel 15 - Klachtenregeling
1.    Vandaag anders eten.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vandaag anders eten.nl, nadat de Consument de gebreken 
       heeft geconstateerd.
3.    Bij Vandaag anders eten.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
        vraagt, wordt door Vandaag anders eten.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan  
        verwachten.

Artikel 16 – Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Vandaag anders eten.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Vandaag anders eten.nl het 
    recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 - Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Vandaag anders eten.nl en de contractant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1.    Ondanks de constante zorg en aandacht die Vandaag anders eten.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig 
        en/of onjuist is.
2.    De teksten op deze website zijn uitsluitend voor  informatieve doeleinden en moeten niet worden geïnterpreteerd als medisch advies. Onze producten zijn niet bedoeld om diagnoses te stellen, 
         ziekte/overgewicht te behandelen, te genezen of ziekte te voorkomen. 

Algemene voorwaarden voor de webwinkel van Vandaag anders eten.nl bij levering aan Consumenten
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Vandaag anders eten.nl
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Vandaag anders eten.nl;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Vandaag anders eten.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Dag: kalenderdag;
6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van Vandaag anders eten.nl
Vandaag anders eten.nl
Janna Prosé
Aldlânsdyk 3
9056 LK Koarnjum
tel: 06 22563553
E-mailadres: info@vandaaganderseten.nl
KvK-nummer: 64619923
BTW-identificatienummer: NL855746762B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Vandaag anders
eten.nl en de Consument.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze gemaakt zijn. Vandaag anders
eten.nl wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de Consument van de hand indien de Consument bij aanvaarding van een aanbieding naar de eigen algemene voorwaarden zou hebben
verwezen.
3. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de tussen Vandaag anders eten.nl en Consument gesloten overeenkomsten kunnen door de Consument enkel met toestemming van Vandaag anders
eten.nl aan derden worden overgedragen.


Artikel 4 – Aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product te krijgen.
3. Vandaag anders eten.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod
binden Vandaag anders eten.nl dus niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief 6% belasting;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
5. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

Artikel 5 - Overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vandaag anders eten.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vandaag anders eten.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Vandaag anders eten.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Vandaag anders eten.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vandaag anders eten.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
5. Vandaag anders eten.nl zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Vandaag anders eten.nl waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop;


Artikel 6 - Prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Vandaag anders eten.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Vandaag anders eten.nl geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 7 - Levering en uitvoering
1. Vandaag anders eten.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Vandaag anders eten.nl kenbaar heeft gemaakt.
3. Vandaag anders eten.nl zal geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
5. In geval van ontbinding conform lid 3 zal Vandaag anders eten.nl het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vandaag anders eten.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke
en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen zal het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor
rekening van Vandaag anders eten.nl.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Vandaag anders eten.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
9. Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen
voor risico van de Consument nadat Vandaag anders eten.nl hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
10. In geval van vakantie of onverwachte omstandigheden waardoor Vandaag anders eten.nl niet in staat is om aankopen via de site te monitoren/uit te voeren, worden geplaatste bestellingen na de
afwezigheidsperiode opgepakt en alsnog afgehandeld. In geval van Vakantie zal de duur en startdatum ervan op de homepage en bij Contact worden vermeld.

Artikel 8 – Herroepingrecht
1. Vandaag anders eten.nl levert uitsluitend voedingswaren, hetgeen valt onder de categorie bederfelijke waren. Dit betekent voor de Cosument dat er op geen van de door Vandaag anders eten.nl
geleverde producten herroepingrecht bestaat om welke reden dan ook.
2. Schade moet direct worden aangetoond bij ontvangst van de producten en onmiddelijk aan de vervoersfirma worden medegedeeld. Indien de situatie dit verreist kan Vandaag anders eten.nl u
verzoeken foto’s te nemen van de betreffende producten. Deze foto’s dienen binnen de 5 dagen na ontvangst va de producten aan Vandaag anders eten.nl te worden toegezonden. Tevens kan worden
verzocht tot retournering van de betreffende producten. Indien een klacht door Vandaag anders eten.nl gegrond wordt verklaard dan ontvangt de Consument een krediet bij een volgende aankoop dan
wel een tegoedbon.


Artikel 9 - Betaling
1. Voor betaling door Consumenten maakt Vandaag anders eten.nl uitsluitend gebruik van het online betalingssysteem.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
heeft plaatsgevonden.
3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vandaag anders eten.nl te melden.
4. Facturen dienen door de Consument te worden voldaan uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur is aangegeven.
5. De Consument is jegens Vandaag anders eten.nl van rechtswege in verzuim indien de betaling niet binnen de in art. 9 lid 1 vermelde termijn is ontvangen.
6. Bij niet tijdige betaling wordt door Vandaag anders eten.nl Consument vanaf de vervaldatum tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van 1% per maand,
waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend.
7. Bij niet tijdige betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten van Vandaag anders eten.nl voor rekening van de Consument.
8. Verrekening door de Consument met de vordering van Vandaag anders eten.nl is niet toegestaan.

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding
1. Vandaag anders eten.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. De Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst Vandaag anders eten.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede
grond bestaat te vrezen dat de Consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. De Consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Vandaag anders eten.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vandaag anders eten.nl op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Vandaag anders eten.nl de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Vandaag anders eten.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Consument over, nadat Consument al hetgeen Consument ter zake van enige overeenkomst met Vandaag anders eten.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De Consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12 - Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor door Vandaag anders eten.nl geleverde producten geldt dat zij voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Vandaag anders
eten.nl de Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
3. Vandaag anders eten.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Vandaag anders
eten.nl. Vandaag anders eten.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4. Indien Vandaag anders eten.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Vandaag anders eten.nl verzekering hieromtrent wordt vergoed.
5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vandaag anders eten.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder
kennisgeving door te voeren.
6. De Consument is gehouden Vandaag anders eten.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Vandaag anders eten.nl mochten doen gelden,
voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Consument dienen te komen.
7. Het is mogelijk dat Vandaag anders eten.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter
informatief. Vandaag anders eten.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 13 - Overmacht
1 In geval van overmacht is Vandaag anders eten.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en
het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom en Copyright
1. De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot
de internetsite berusten bij Vandaag anders eten.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis
rechten op databanken , of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is de Consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vandaag anders eten.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 15 - Klachtenregeling
1. Vandaag anders eten.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vandaag anders eten.nl, nadat de Consument de gebreken
heeft geconstateerd.
3. Bij Vandaag anders eten.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door Vandaag anders eten.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.

Artikel 16 – Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Vandaag anders eten.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Vandaag anders eten.nl het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 - Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Vandaag anders eten.nl en de contractant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Ondanks de constante zorg en aandacht die Vandaag anders eten.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig
en/of onjuist is.
2. De teksten op deze website zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en moeten niet worden geïnterpreteerd als medisch advies. Onze producten zijn niet bedoeld om diagnoses te stellen,
ziekte/overgewicht te behandelen, te genezen of ziekte te voorkomen.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Vandaaganderseten.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel